Vedtægter for Elbæk Efterskole

§ 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Stk. 1. Elbæk Efterskole er en uafhængig selvejende uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 18. juni 1887 og har hjemsted i Horsens Kommune.

Stk. 3. Institutionen ejer ejendommene matr. 5c Elbæk samt og 5h Elbæk og har adresse på Elbækvej 53, Elbæk, 8700 Horsens.

Stk. 4. Formålet med Elbæk Efterskole er inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive grundtvigsk skolevirksomhed, hvor undervisning og samvær tager sigte på menneskelig udvikling og modning samt på almen dannelse, opdragelse og uddannelse.

Stk. 5. Værdigrundlag: Elbæk Efterskole er en grundtvigsk skole med rod i dansk kulturhistorie. Den grundlæggende idé bag skolens virksomhed er, at alle skal udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar. Det enkelte menneske er ikke kun noget i kraft af sig selv, men i allerhøjeste grad i kraft af samværet i et forpligtende fællesskab, hvor den enkeltes bidrag er helt centralt. Den personlige udvikling går hånd i hånd med udviklingen af fællesskabet. Det enkelte menneske og de fællesskaber, det indgår i, er på en og samme tid både hinandens modsætninger og forudsætninger. At tale sammen, at leve sammen og at handle sammen udvikler både den enkelte og fællesskabet. Den fælles forpligtelse er derfor, at alle engagerer sig i livet på skolen. At gøre en forskel både i sit eget liv og i andres kræver et personligt engagement.

 

§ 2. Skolekreds

Stk. 1. Enhver person, ægtepar eller ligestillede, der er myndige kan være medlem af skolekredsen mod betaling af et årskontingent, der fastsættes af skolens ordinære generalforsamling. Årskontingentet er driftsindtægt for skolen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.

Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Den som ønsker at blive optaget som medlem kan forelægge bestyrelsens afgørelse for den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

Stk. 3. Medlemskab giver adgang og stemmeret på generalforsamlingen. Medlemmer kan personligt hver afgive en stemme. Ansatte har adgang til at deltage i generalforsamlingen uden stemmeret.

Stk. 4. Medlemmerne har ret til indsigt i årsrapporten, der forelægges på generalforsamlingen, samt drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

 

§ 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentligt tilskud, elevbetaling, lejeindtægter og økonomiske bidrag fra skolekredsen.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme skole- og undervisningsvirksomheden til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmaterialer, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.

 

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 12 og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. § 13.

Stk. 3. Generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 4. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen ved brev med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal angive tid og sted samt mindst følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af suppleanter

  1. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Bekendtgørelse af indkomne forslag for medlemmerne skal ske ved brev senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning til det eller mindst 20 % af skolekredsens medlemmer ønsker det. Indkaldelsen skal ske efter de samme regler som ved varsling af den ordinære generalforsamling jfr. stk. 4 sammen med dagsorden.

Stk. 7. Beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindelig stemmeflerhed jfr. dog § 13. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Når et medlem anmoder om det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 8. Der føres protokol over det der bliver behandlet og vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af formanden og dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på general-forsamlingen blandt skolekredsens medlemmer. Bestyrelsen skal så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige årstal vælges 3 medlemmer og på ulige årstal vælges 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Medarbejdere og elever kan ikke være medlem af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand.

Stk. 6. Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke være medlem, men skal udtræde. Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor skolekredsen. Bestyrelsen er tillige ansvarlig overfor undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelser af tilskud overholdes.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger lærerne og indstiller til generalforsamlingen vedrørende ansættelse og afskedigelse af forstander. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstander.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport jf. § 10, stk. 1.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige selvevaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8. Bestyrelsen underretter undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

 

§ 7. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 andre medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne samt sørger for, at beslutningerne herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol (referat), der skal opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Beslutningsprotokollen underskrives senest på det følgende møde. Det skal fremgå af protokollen, hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutnings-dygtigt. Bestyrelsesmedlemmerne er berettiget til kort at få en afvigende mening indført i protokollen.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomiske eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningsloven kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for medlemmerne.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt økonomisk for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

 

§ 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk.2. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned, skal der konstitueres en forstander.

Stk.3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at fortage retshandler, der ligger indenfor den daglige ledelse af skolen.

Stk.. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejdere bortset fra lærere, og foretager indstillinger til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet samt kapitel 8 om tavshedspligt.

 

§ 9. Medarbejderråd

Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2. Medarbejderne er omfattet at bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet samt kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 3. Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager

Bygningsmæssige ændringer

Forstanderansættelse og afskedigelse

Stk. 4. Medarbejderne har ligesom skolekredsens medlemmer ret til indsigt i årsrapporten, der forelægges på generalforsamlingen, samt drifts- anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

 

§ 10. Regnskab og revision

Stk.1. Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 15. marts. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab og revision vedrørende frie kostskoler.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 30. marts, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 11. Tegningsret

Stk. 1. Institutionen tegnes altid af bestyrelsens formand sammen med mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

 

§ 12. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Ændringer af vedtægterne skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk. 3. Ændringer, der skal indarbejdes i vedtægterne som en konsekvens af en ændring af lov om frie kostskoler eller regler udstedt i henhold til denne lov, kan vedtages af bestyrelsen uden forelæggelse for generalforsamlingen.

 

§ 13. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutningen om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådan et flertal ikke, kan beslutningen om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling, med almindeligt flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at være skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om kostskoler.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 10. april 2008,

samt på ekstraordinær generalforsamling den 21. april 2008.

 

På foranledning af Undervisningsministeriet efterfølgende

tilrettet på generalforsamling den 14. april 2009.

Godkendt af Undervisningsministeriet d. 23. april 2009.

 

Offentliggjort på skolens hjemmeside umiddelbart efter godkendelsen

og efterfølgende overført til nuværende hjemmeside d. 12. april 2011.

 

Underskrevet af

 

 

Bent Christensen

(formand)

 

Karsten Tinggård

(næstformand)

 

Jesper Visby Larsen

(bestyrelsesmedlem)

 

Mie Petersen

(bestyrelsesmedlem)

 

Hanne Tinglef

(bestyrelsesmedlem)