Anti-mobbestrategi

Formålet med vores anti-mobbestrategi er dels at sikre og dels at fremme trivslen for den enkelte elev. Samtidig skal den sikre, at vi lever op til Elbæk Efterskoles værdigrundlag om at udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar. Dette gælder både som elev og som ansat.

Vi tager udgangspunkt i D. Olweus´ definition af mobning: ”En person bliver mobbet eller chikaneret, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre personer… ”

Sådan definerer vi mobning

 • Mobning er mere end drilleri og konflikter
 • Mobning er en gruppes (eller en enkeltpersons) systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkeltperson gennem længere tid på et sted, hvor personen er tvunget til at opholde sig

Vi tror på, at et stærkt fællesskab modarbejder mobning. I det daglige liv på skolen italesætter vi skolens værdigrundlag og betydningen af ord som livsmod og tolerance, ligesom vi taler om og arbejder målbevidst med at skabe en god omgangstone.

I kontaktgrupperne udvikler eleverne, med hjælp fra kontaktlæreren, deres kompetencer i forhold til at påtage sig et medansvar for hele kontaktgruppen, så de bliver bevidste om det fælles ansvar og ikke kun for egen men for alle elevers trivsel.

Eleverne flytter til et nyt værelse midt i skoleåret, og i den forbindelse er der særligt fokus på, hvordan man kan være en god værelseskammerat også på det nye værelse, hvordan man skaber nye venskaber, og hvad man kan bidrage med ind i et værelsesskift.

Skolens kontaktlærerordning fokuserer ligeledes på fællesskabet i forhold til den enkelte elev – hvad kan jeg gøre for fællesskabet, og hvad kan fællesskabet gøre for mig? Samtidig har kontaktlæreren ekstra opmærksomhed på den enkelte elevs trivsel, og en særlig opmærksomhed på kontaktlærer-elevernes sociale liv på skolen. Kontaktlæreren har kontakten mellem skole og hjem og er derfor i dialog med forældrene om deres barns trivsel.

Vi opfordrer forældrene til at kontakte os på skolen ved mistanke om mistrivsel, så vi i fællesskab kan få den enkelte elev til at trives og udvikle sig i løbet af skoleåret.

Skolens vigtigste regel er, at man som elev skal være en god kammerat. Vi italesætter i det daglige ordentlighed og rummelighed overfor hinandens forskelligheder. Vi forsøger også at bevidstgøre eleverne omkring brugen af de sociale medier, således at de både kan bruge dem hensigtsmæssigt og samtidig bliver bevidste om og tilegner sig god opførsel på de sociale medier.

I tilfælde, hvor antimobbestrategien ikke overholdes, er det de involverede elevers kontaktlærere, der går ind i problematikken og hjælper eleverne til at finde en hensigtsmæssig løsning for alle parter.

I tilfælde hvor kontaktlærerne ikke kan løse konflikten inddrages skolens ledelse.

Sådan handler vi – trin 1

Hvis en elev bliver drillet/mobbet, skal det håndteres således:

 • Ved konstatering af mobberi skal der reageres omgående og handlingen skal stoppes.
 • De implicerede kaldes straks til en samtale.
 • Kontaktlærerne kontaktes og forklares, hvad der er sket, og hvordan samtalen med de pågældende unge er forløbet.
 • Kontaktlærerne taler med de involverede unge så hurtigt som muligt.

Sådan handler vi – trin 2

Hvis ovennævnte “trin 1” ikke lykkes, gøres følgende:

 • Forstanderen kontaktes og forklares, hvad der er gået galt.
 • Kontaktlærerne indkalder til et møde, hvor begge unge og deres forældre deltager samt forstanderen.
 • Hvis der ikke opnås en løsning på mødet, kan forstanderen bede mobberen om at tage en tænkepause på 1 uge for at overveje, om han/hun ønsker at fortsætte på skolen med fuld accept af skolens værdigrundlag

Hvad kan vi gøre for at forebygge mobning?

 • I det daglige skal lærerne medvirke til at løse konflikter
 • Kontaktlæreren skal tage sociale problemstillinger op og gøre eleverne bevidste om ansvaret over for hinanden
 • Der arbejdes gennem al undervisning og kontakt med eleverne med forebyggelse af mobning og der snakkes om at være en god kammerat.
 • Alle klasser udfærdiger regler for klasserumskultur
 • Vi fokuserer ekstra meget på tiltaleformer og sprogets kommunikative betydning
 • Eleverne påvirkes til selv at arbejde aktivt i konfliktløsningen
 • Vi arbejder for at eleverne skal inddrages i konflikterne.

Vi kan alle gøre en masse i fællesskab for at undgå disse situationer
Det er vigtigt, at der er et godt sammenhold på det enkelte elevhold både i de små og i det store fællesskab.
Vi viser og lærer vores elever, at vi er glade for vores skole, at vi respekterer hinanden, og at vi kan lide at være sammen