Fra efterskolene.dk – Sidst opdateret onsdag den 18. marts klokken 21.03

Regler om tvungen lukning og nødundervisning

Børne- og Undervisningsministeriet udsteder i uge 12 en række regler (lov og bekendtgørelser) om nedlukning af skoler og institutioner, nødpasning, særlige tilskudsregler med videre i forbindelse med indsatsen for at begrænse spredningen af COVID-19. De vil udgøre hjemlen for ministeriets instrukser til skolerne og skolernes ageren under lukning pga. coronavirus/COVID-19.

De væsentligste punkter for efterskolerne er:

1. Tvungen lukning 
Alle skoler, herunder efterskoler, skal holde lukket, indtil sundheds- og ældreministeren beslutter andet. 

Lukningen gælder dog ikke børn og unge, hvis dette er begrundet i barnets eller den unges helt særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forholdene i hjemmet.   

Herunder gælder lukningen heller ikke børn, unge og andre elever indskrevet på efterskoler, hvis forældre har bopæl i Grønland, på Færøerne eller i udlandet, eller hvis forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at barnet eller den unge ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ.

Ministeriets intention er, at beslutningen om, hvilke elever der kan/skal blive på skolen, skal tages lokalt med udgangspunkt i barnets/den unges tarv. Det er forstanderens ansvar at foretage vurderingen. 

2. Forældrebetaling fortsætter
Bekendtgørelsen lægger op til, at forældrebetalingen fortsætter efter de almindelige regler, indtil Børne- og Undervisningsministeren eventuelt beslutter andet. Det vil sige, at skolerne har hjemmel til at opkræve den sædvanlige egenbetaling i lukningsperioden. 

Efterskoleforeningens bestyrelse opfordrer dog skolerne til at kompensere forældrene for udgifter til kost i lukkeperioden.

Bekendtgørelsen tager ikke stilling til udgifter, der er opkrævet særskilt, fx betaling for rejser. Læs mere under ”Rejser” længere nede på denne side.

3. Nødundervisning – men ingen erstatningsundervisning
Skolerne er forpligtet til at gennemføre nødundervisning ”i videst muligt omfang” for de hjemsendte elever. Der vil til gengæld ikke blive stillet krav om erstatningsundervisning, når nedlukningsperioden ophører. 

Efterskoleforeningen har opfordret ministeriet til at præcisere, at elever, der er undtaget fra lukningen, dvs. stadig opholder sig på skolen, også modtager nødundervisning. 

Finder ministeriet, at en skole ikke har efterlevet kravene til nødundervisning, kan der pålægges påbud og ultimativt kan ministeren trække tilskuddet til skolen tilbage. 

Når loven er vedtaget, og bekendtgørelsen trådt i kraft senere på ugen, vil siden her blive opdateret med yderligere information.

Læs de seneste opdateringer ift efterskoler på https://www.efterskolerne.dk/Efterskoleforeningen/administrativtnyt/Marts_2020/Corona

Kære forældre

Lige nu sendes tusindvis af unge mennesker hjem fra landets 240 efterskoler. Vi ved, at mange af dem græder, og vi græder med dem. 

I Efterskoleforeningen bakker vi fuldt ud op om myndighedernes anbefaling om at lukke alle landets skoler ned, og derfor har vi bedt alle efterskolerne om at følge folkeskolerne og ungdomsuddannelserne og altså også lukke – i første omgang de næste to uger. 

Vi ved, at efterskolerne lige nu er de unges hjem – og nogle vil mene, at man derfor skal lade eleverne blive på skolen. Sundhedsmyndighederne er dog ikke i tvivl – eleverne skal hjem, og det råd følger vi. Dog med det forbehold at elever, der ikke har mulighed for at rejse hjem eller til kontaktfamilie, skal have mulighed for at blive på skolen med nødvendigt tilsyn og gerne undervisning. Det kan f.eks. være elever fra udlandet. 

Vi opfordrer skolerne til at gennemføre så meget undervisning som muligt som virtuel undervisning, ved hjælp af opgaver og lignende. Det vil I høre mere om fra jeres efterskole. 

Vi ved, at de unge mennesker vil have lyst til at søge sammen i små fællesskaber, når de ikke kan mødes i det store. Vi opfordrer på det kraftigste til, at de unge ikke bør mødes i større grupper, mens de er hjemme. Dette gælder selvsagt også i forhold til venner uden for efterskolen. Sådan kan vi mindske smitte, og vi håber, at I forældre vil bakke op om det.

Jeg er sikker på, at lige netop efterskolerne har en evne til at skabe et endnu mere intensivt og stærkt forår på skolerne, når vi er ovre denne undtagelsessituation. Vi glæder os til at tage imod jeres unge mennesker – forhåbentligt inden alt for længe. 

Med venlig hilsen Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen