Uddannelsesplan for lærer-praktik på Elbæk Efterskole

Elbæk Efterskole har fast samarbejde med Århus Seminarium om praktik-forløb for lærerstuderende.

Overordnede oplysninger:

Elbæk Efterskole

Elbækvej 53, Elbæk

8700 Horsens

Tlf. 8 – 15: 75 66 90 57

Tlf. Efter 15:  20 14 90 57

Mail: info@elbaek-efterskole.dk

Hjemmeside: http://www.elbaek-efterskole.dk/

Forstander: Rasmus Clausen (mail: rc.elbaek@gmail.com)

Praktikansvarlig: Esther Skibsted

Om skolen:

Elbæk Efterskole ligger i landsbyen Elbæk mellem Odder og Horsens. Skolen blev startet i 1887. Indtil 1966 var skolen både fri- og efterskole, men herefter kørte skolen videre som ren efterskole.

Der går 144 elever på skolen. Vi har i skoleåret 2019-20 1 stk. 9. klasse og 5 stk. 10. klasser. Der er ligelig fordeling mellem drenge og piger.

Skolen er løbende udbygget og har gode faciliteter og bo-enheder. Eleverne er indkvarteret på 2-,3- og 4-mandsværelser, alle med bad og toilet, og eleverne bor alle i samme område på skolen.

Vi har rigtigt gode idrætsfaciliteter: To idrætshaller (den ene med tilskuerpladser), en spejlsal, et træningsrum og et springcenter, som afspejler, at gymnastik og idræt er væsentlige områder på skolen. Gymnastik er obligatorisk for alle med ca. 4 ugentlige lektioner. Desuden har skolen gode musikfaciliteter og flere kreative værksteder. Skolen er ikke organiseret med linjer, men bygger i stedet på et meget bredt valgfagsudbud (11 valgfagstimer om eftermiddagen samt nogle om aftenen).

Elbæk Efterskole er en boglig skole. Det betyder, at eleverne ikke kan fravælge fysik/kemi eller tysk. Det betyder også, at vi lægger vægt på, at eleverne giver den boglige undervisning fokus og ikke ser deres efterskoleår som et friår fra skolebøger. Klasseværelserne er alle udstyrede med smartboards, og der er trådløst netværk på hele skolen.

Skolens værdigrundlag:

Elbæk Efterskole er en grundtvigsk skole med rod i dansk kulturhistorie. Den grundlæggende idé bag skolens virksomhed er, at alle skal udvikle livsmod og føle glæde ved livet, så man får lyst til at vise initiativ og påtage sig et ansvar.

Det enkelte menneske er ikke kun noget i kraft af sig selv, men i allerhøjeste grad i kraft af samværet i et forpligtende fællesskab. Den enkeltes bidrag er centralt.

Den personlige udvikling går hånd i hånd med udviklingen af fællesskabet. Det enkelte menneske og de fællesskaber, det indgår i, er på en og samme tid både hinandens modsætninger og forudsætninger.

At tale sammen, at leve sammen og at handle sammen udvikler både den enkelte og fællesskabet. Den fælles forpligtelse er derfor, at alle engagerer sig i livet på skolen. At gøre en forskel både i sit eget liv og i andres kræver et personlige engagement.

Praktikkens organisering:

Skolens forstandere har det overordnede ansvar for praktikken på skolen.

Den praktikansvarlige har det praktiske ansvar for praktikken på Elbæk Efterskole og har i samarbejde med de involverede praktiklærere ansvar for planlægning af de studerendes praktik på skolen.

Vi tilbyder praktikforløb i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk, tysk og samfundsfag. Udover disse boglige fag tilbydes praktik i gymnastik, idræt og valgfag.

I praktikperioden vil der være anderledes uger, hvor det forventes, at de studerende også deltager.

Skolen sender inden sommerferien en hilsen til de studerende, vi har tilbudt praktik. Her får de en foreløbig feedback på, hvilke fag og på hvilket klassetrin, vi kan tilbyde praktik. De inviteres her til et møde / en besøgsdag i september, hvor de møder skolens praktikansvarlige og ledelsen. Her introduceres de til skolen, herunder til værdigrundlag, organisering og regler, og der lægges skema og vagtskema. Hvis det er muligt, mødes de studerende med de involverede praktiklærere.

Der aftales en besøgsdag i september derudover, hvor de studerende har mulighed for at observere eleverne i de klasser, de skal undervise. Her skal rammerne og mulighederne for praktikken aftales mellem de studerende og deres praktiklærere. Afklaring af forventninger og gensidige krav foregår også ved denne lejlighed. Senest 3 uger før praktikstart præsenterer de studerende på baggrund af aftaler med praktiklærer deres planer for praktikforløbet.

Praktiklærere og studerende laver desuden aftaler om indhold og fokuspunkter i vejledningstimerne, herunder skriftlighed og de studerendes brug af praktikportfolio og om praktiklærerens rolle i de studerendes undervisning. Praktiklærerens opgave er at samarbejde, støtte, vejlede og bidrage til, at de studerende får opfyldt de beskrevne kompetence- og færdighedsmål.

Udover undervisning indebærer praktik på en efterskole som vores aften- og weekendtilsyn samt deltagelse i alternative uger. Desuden deltagelse i lærermøder, teammøder og evt. kontakt- og bogruppemøder. Dette aftales, planlægges og støttes af den praktikansvarlige.

De studerende betragtes som efterskolelærere-på-vej, og det forventes, at de honorerer samme krav som efterskolelærere i øvrigt med hensyn til mødepligt og afbud ved sygdom og lignende. Tilsvarende forventes der den samme grad af deltagelse i undervisning, vagter, møder og arrangementer som for skolens lærere. Arbejdsbyrden er 37 timer for den studerende, heri er inkluderet forberedelse, undervisning, efterbearbejdelse, vejledning samt vagter og møder. Det sikres, at den studerende desuden har tid til kompetenceudvikling, refleksion, dokumentation og opgaveskrivning. Praktikken vil indeholde 12 – 14 timers undervisning, en ugentlig aftenvagt og en weekendvagt. Der vil være én vejledningstime om ugen.

Ved praktikkens afslutning afholdes møde, hvor de studerende modtager mundtlig evaluering af praktikforløbet. Praktiklærerne bedømmer afslutningsvis de studerendes praktikforløb som bestået/ikke-bestået. Men de studerende vil gennem forløbet få løbende vurdering fra praktiklærerne, således at bedømmelsen ikke vil komme som en overraskelse.

Praktik er en mulighed for at prøve ting af, og vi synes, det er positivt at have studerende i praktik, så vi kan diskutere praktiske, pædagogiske og didaktiske forhold. Men vi forventer, at det, de studerende vil prøve af, er gennemtænkt, velovervejet og understøtter målet for undervisningen, da vi som nævnt vægter det boglige, og i løbet af året har vi en del uger, hvor der foregår andet end boglig undervisning, så også derfor bliver undervisningen nødt til at være fokuseret og relevant.

Da skolen ligger på landet med 3 km til nærmeste offentlige transportmiddel, er det en klar fordel for de studerende, hvis de har mulighed for transport med egen bil.

Arbejdet med kompetencemål og færdighedsmål på 3. Niveau:

Område 1: Didaktik:

Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning, herunder læringsmålstyret undervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

På Elbæk Efterskole:

  • Praktiklæreren støtter den studerende i udformningen af undervisningsplaner. Praktiklæreren videreformidler viden om elevforudsætninger, arbejdsvaner og egne årsplaner. Den studerende udformer skriftlige forløbs- og lektionsplaner med mål- og evalueringsovervejelser.
  • Praktiklæreren observerer den studerendes undervisning bl.a. med henblik på vejledningssamtalerne og de aftalte fokuspunkter.
  • Praktiklæreren støtter den studerende i at vurdere elevernes læringsudbytte og dermed undervisningens effekt og på baggrund heraf justere egen praksis.
  • Praktiklærer og studerende diskuterer og vurderer undervisning i relation til metoder, differentiering og læremidler, således at den studerende løbende udvikler sin praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

Område 2: Klasseledelse:

Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

På Elbæk Efterskole:

  • Den studerende deltager sammen med praktiklæreren i ugentlige teammøder, hvor organiseringen af klasserumskultur og læringsmiljø finder sted i fællesskab, ligesom samtaler om og strategi omkring den enkelte elev.
  • Praktiklærer og team støtter den studerende i at tilrettelægge sin undervisning i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.
  • Den studerende skal kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv, og skal kunne kommunikere med elever, kolleger og evt. forældrene om elevernes skolegang

Område 3: Relationsarbejde:

Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

På Elbæk Efterskole:

  • Praktiklæreren støtter den studerende i at udvikle elevtrivsel og tilrettelægge relevante læringsaktiviteter
  • Praktiklæreren vejleder den studerende i, hvordan man kommunikerer med elever og forældre om og i undervisning.
  • Den praktikansvarlige støtter og vejleder de studerende i den særlige elev-/lærerrelation, der opleves uden for klasseværelset som efterskolelærer, hvor man møder eleverne på mange tidspunkter af døgnet og i mange forskellige situationer.